SOhO Restaurant & Music Club

Santa Barbara, CA, United States

SOhO Restaurant & Music Club

8:00 PM
$20 ADV, $25 DOS

1221 State Street, Santa Barbara, CA

Venue Details

1221 State Street
Santa Barbara, CA 93101
United States